den 10 oktober 2017

Långsiktig rehabilitering och anhörigstöd viktigast!


Det nationella kvalitetsregistret Riksstroke startade 1994 och rymmer cirka 400 000 patienters erfarenheter av stroke i akutskedet samt efter 3 respektive 12 månader. (1) Patientföreträdare har deltagit i Riksstrokes styrgrupp från starten. Anhörigas behov av stöd har också uppmärksammats i särskilda anhörigenkäter. Strokevården har utvecklats framgångsrikt i hela landet, särskilt i akutskedet. Däremot vittnar många patienter och anhöriga om att de vid 12-månadersuppföljningen upplever att de hänger i luften och inte vet vart de ska vända sig för fortsatt rehabilitering och anhörigstöd.

Inför år 2014 erbjöds Riksstroke och andra att söka medel via Nationella kvalitetsregister för ökad patientmedverkan i kvalitetsregister. Riksstroke fick medel för projektet Strokedialog, som avslutades under maj 2016.
Syftet var att engagera strokeföreningar att lära känna Riksstroke för att sedan i dialog med vårdens företrädare förbättra strokevårdens kvalitet och bidra till en mer jämlik vård i hela landet.

Rehabilitering och anhörigstöd viktigast
Via STROKE-Riksförbundet fick vi kontakt med strokeföreningarna i Norrbotten, Västmanland och Stockholm. Tillsammans genomförde vi fyra fokus­grupper där Riksstroke presenterades. Sedan diskuterades vilka riksstrokedata som var mest angelägna att gå vidare med. Vid alla fyra tillfällena enades man om att de mest intressanta uppgifterna rörde långsiktig individuell rehabilitering och anhörigstöd. I 12-månaders­uppföljningen fanns uppgifter om patientens nöjdhet med rehabiliteringen medan behovet av anhörigstöd hade undersökts i anhörigenkäter 2011-2012. Med hjälp av Riksstrokes registercentrum i Umeå togs dessa uppgifter fram per landsting.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas

Senaste numret


Annonser