den 10 oktober 2017

Kardiovaskulära händelser och dödsfall fortsätter att öka över hela världen


Omkring 860 000 personer, cirka nio procent, av den svenska befolkningen förskrivs idag en lipidsänkare, framför allt statiner, för att sänka nivåerna av LDL-kolesterolet och därmed minska risken för hjärtinfarkt.

Kardiovaskulär sjukdom är den vanligaste dödsorsaken i världen . År 2030 beräknas 23,3 miljoner människor i världen dö på grund av kardiovaskulär sjukdom, främst från hjärtsjukdomar och stroke. Kardiovaskulär sjukdom innebär också en betydande ekonomisk börda. År 2009 var den totala kostnaden för kardiovaskulär sjukdom inom EU 196 miljarder Euro. Till år 2030 beräknas de totala direkta sjukvårdskostnaderna för kardiovaskulär sjukdom i USA tredubblas från 273 miljarder dollar till 818 miljarder dollar.

Nya behandlingsmöjligheter för högriskpatienter
För närvarande pågår studier av tre PCSK9- hämmande antikroppar: alirocumab (Sanofi), evolocumab (Amgen) och bococizumab (Pfizer) i fas 3-program som tillsammans omfattar närmare 70 000 patienter. De hittills presenterade resultaten beskriver att PCSK9-hämmarna som tillägg till statinbehandling ger ytterligare cirka 60 procents sänkning av LDL-kolesterolet. Säkerhetsprofilen förefaller vara god, även för de patienter som uppnår mycket låga LDL-nivåer. Läkemedlen ges som injektioner under huden varannan till var fjärde vecka. Data på eventuell riskminskning av hjärtinfarkt, stroke och hjärtdöd från långtidsstudier med PCSK9-hämmare väntas under de kommande åren och de kan komma att utgöra värdefulla tillskott till behandlingsmöjligheterna för högriskpatienter.

LDL-kolesterol är en betydande riskfaktor för hjärtkärlsjukdom
Högt kolesterol (hyperkolesterolemi) är en viktig riskfaktor för ateroskleros (åderförkalkning) och kardiovaskulär sjukdom. Att sänka LDL-kolesterol – det så kallade onda kolesterolet – är det primära målet vid behandling av patienter med hyperkolesterolemi, med eller utan känd kardiovaskulär sjukdom. I utvecklade länder uppskattas förhöjda nivåer av LDL-kolesterol orsaka 60 procent av hjärtsjukdomarna och 40 procent av stroke-sjukdomarna.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser