den 10 oktober 2017

Immunterapi och cancer


Det har länge varit en dröm att kunna utnyttja kroppens eget immunförsvar för att behandla cancer. I decennier har många försök gjorts med varierande framgång men tyvärr oftast med otillräckliga resultat. Grundläggande forskning om immunförsvaret har dock på senare år givit ökad kunskap som kunnat omsättas till nya framgångsrika behandlingsmetoder.

Man har kunnat kartlägga varför och varför inte immunförsvaret fungerar. Mycket förenklat skulle man kunna säga att immunförsvaret uppfattar cancer som den egna kroppen och aktiveras därmed inte. Dessutom skapar de flesta tumörer en immunhämmande miljö genom att locka till sig inflammatoriska celler som hindrar mer aktiva delar av immunförsvaret. Det man nu lärt sig är att cancerceller genom sina många mutationer skapar nya proteiner som immunförsvaret skulle kunna känna igen som främmande. Det man då måste inrikta sig på är den immunhämmande miljön. Nya läkemedel mot den immunhämmande miljön så kallad ”check-point” blockad har visat sig framgångsrika mot en rad cancerformer och introduceras nu på bred front.

T cells terapi
Ett annat sätt att angripa cancer har varit att aktivera kroppens immunförsvar i form av s. k. T celler mot cancer. T celler är viktiga i vårt försvar mot virusinfektioner då de via sin T cells receptor (TCR) kan se om en kroppscell börjar visa upp virala proteinpeptider på sina major histocompatibility complex MHC molekyler. Bindningen av en effektor T cell (även kallad T mördar cell) till en virusinfekterad cell resulterar i att T cellen skickar signaler in i den virusinfekterade cellen som då dör. På liknande sätt kan T celler även känna igen felaktiga proteiner som visas upp på tumörceller och därmed avlägsna dessa genom apoptosinduktion. Patienter som har en hög infiltration av effektor T celler i tumörvävnaden har bättre prognos men när en tumör väl fått fäste klarar immunförsvaret inte själv av att stöta bort den maligna vävnaden. Under många år har T celler renats fram från tumörvävnad för att sedan aktiveras och expanderas i laboratoriet och givits tillbaka till patienterna. De flesta studierna har gjorts på patienter med malignt melanom och de första resultaten var nedslående då T cellerna blev inaktiverade av immunhämmande celler. Det var inte förrän ett nytt koncept prövades där patienterna som skulle få T cells infusioner först behandlades med lågdos cytostatika för att minska antalet immunhämmande celler som patienterna visade kliniska objektiva responser. Tyvärr är en vanlig försvarsmekanism hos tumörer att minska nivån av MHC molekyler vilket gör tumören mindre synlig för T cellerna. Detta kan dock lösas genom att omdirigera T cellerna så att de känner igen något annat än just MHC på cancerceller. T celler som är genetiskt förstärkta med en ny tumörriktad receptor är skapade för att känna igen cancerceller oberoende av MHC samt att överleva i en immunhämmande miljö.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser