den 30 maj 2017

En non-invasiv metod att hjälpa patienter med kranskärlssjukdom


EECP, en behandling mot bröst­smärta, har funnits i Sverige sedan ett tiotal år tillbaka. Metoden används vid Lunds Universitets­sjukhus/Kristanstad och på Karo­linska Universitets­sjukhuset Huddinge/Stockholm och flera projekt är på gång.

Behandlingen kall­as för EECP vilket står för Enhanced External CounterPulsation och har i över tjugo år framgångsrikt använts i USA för att hjälpa patienter med refraktär angina det vill säga kärlkramp som man ej kan hjälpa med kirurgiska ingrepp eller medicinering. Mellan 70 och 80 procent av patienterna blir bättre och en del blir helt besvärs­fria.
Patienter med svår angina har dålig livs­kvalité och konsumerar mycket sjukvård. Bondesson et al visade i sin studie [5] att före EECP krävde denna sjukdom i genomsnitt 4-8 inläggningar per år. Efter EECP be­hövdes endast 1–2. Ett vårddygn med intensiv­övervakning beräknas kosta cirka 110 000 kr samt givetvis stort lidande för patienten.
Vidare har dessa patienter nästan sam­tliga tidigare genomgått by-pass operation och eller PTCA (vidgning av hjärtats krans­kärl med hjälp av en liten ballong) samt står på optimal medicinering men har fort­farande bröstsmärtor.
Eftersom EECP är non-invasiv finns det få kontraindikationer. De som finns är bland­ annat nyligen genomgången hjärt­infarkt eller coronar by-pass operation, uttalat klafffel, aorta aneurysm, venös trombos och graviditet.

Läs hela artikeln här >
Referenslista (PDF) >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser