den 12 februari 2023

Echinacea – nya studier bekräftar bred antiviral effekt

Echinaforce är ett extrakt av läkerudbeckia, Echinacea purpurea, som traditionellt använts i Nordamerika och Centraleuropa för att förebygga och behandla förkylningar och symtom. Idag finns det flera godkända läkemedel i Sverige som innehåller Echinacea. Foto: Canstock, arkiv.

I augusti 2020 rapporterade en schweizisk forskargrupp att det växtbaserade läkemedlet Echinaforce kan inaktivera flera olika coronavirus i provrörsförsök, bl. a. SARS-CoV-2. En nyligen publicerad klinisk prövning visar att Echinaforce även kan bidra till ett kliniskt relevant skydd mot övre luftvägsinfektioner, inklusive SARS-CoV-2 infektioner.

Jan G Bruhn

Professor Emeritus i Farmakognosi. farm dr. Foto Privat

Echinaforce är ett extrakt av läkerudbeckia, Echinacea purpurea, som traditionellt använts i Nordamerika och Centraleuropa för att förebygga och behandla förkylningar och symtom. Idag finns det flera godkända läkemedel i Sverige som innehåller Echinacea. Det ledande varumärket är Echinaforce, ett standardiserat extrakt av Echinacea purpurea framställt i Schweiz. I tidigare kliniska studier har Echinaforce visat en skyddseffekt på ca 50 procent mot övre luftvägsinfektioner.

Echinacea är ett antiviralt bredspektrumpreparat

Den senaste kliniska studien genomfördes i Bulgarien av ett internationellt team mitt under Covid-19 pandemin 2020/2021 för att studera Echinaceas användning som prevention mot virala luftvägsinfektioner, inklusive SARS-CoV-2 1. Den låga vaccinationsgraden i Bulgarien under studietiden var ”idealisk” för en preventionsstudie. Inga deltagare var vaccinerade mot SARS-CoV-2. 120 vuxna randomiserades att antingen ta Echinacea i fem månaders tid, eller till en ”no-treatment” grupp. Näs-, svalg- och blodprover togs löpande för att mäta närvaro och koncentration av respiratoriska virus 1. I Echinacea-gruppen upptäcktes SARS-Cov-2 infektioner i fem fall, i kontrollgruppen 14. Skillnaden är signifikant. Samtliga virusinfektioner minskade, och effekten syntes också tydligt som en signifikant minskad virusbelastning i näs- och svalgprover från Echinacea-behandlade patienter. Minskningen uppgick till 99 % efter fem dagar.

Studien är liten, men resultaten stämmer väl med slutsatserna i en färsk mini-review, där data från nästan 1000 försökspersoner visade en preventiv nytta av Echinacea mot corona-virus hos både vuxna och barn 3. I en randomiserad, dubbel-blind, placebokontrollerad studie fick 755 vuxna ta Echinacea i fyra månader och antalet endemiska coronavirus-infektioner var 37 % lägre i verumgruppen 4. I en annan kontrollerad preventionsstudie gavs Echinacea-extrakt till barn från fyra till 12 år. De som fick Echinacea hade signifikant mildare symtom (64 % reduktion) när de fick coronavirusinfektioner. Echinacea gav också en kraftig reduktion (98 %) av virus i näs- och svalgprover. Risken för virusinfektion sjönk med 57 % 5.

Nya in vitro-studier 

I den inledningsvis nämnda in vitro-studien från 2020 2 var Echinacea en effektiv hämmare av både förkylningsviruset HCoV 229 E (ett coronavirus) och de allvarligare MERS-CoV och SARS-CoV-2 (2).

Under hösten 2022 publicerades en ny in vitro-studie där man studerat extraktets effekt mot sju olika varianter av SARS-CoV-2, inkl. omicron 6. Alla undersökta varianter av SARS-CoV-2 hämmades totalt av Echinacea-extrakt vid koncentrationen 25 microgram/ml 6.

Hur verkar Echinacea? 

Echinaforce innehåller en unik kombination av farmakologiskt aktiva ämnen, alkylamider, polyacetylen, caffeinsyra och flavonoider. Alkylamiderna interagerar med viruspartiklarnas ”spike protein” och hindrar virus från att invadera epitelcellerna. Detta har nu visats i molekylära modeller och beskrivs av forskarna som Echinaceas ”potential mechanism of action” 6.

Echinacea har också en skyddande effekt genom att hämma uttrycket av cellproteaset TMPRSS-2 i luftvägsceller. Detta proteas är avgörande för virus endocytos 6.

Erfarenhet och vetenskap 

Echinacea kan inte längre betraktas som en förlegad alternativ terapi. De nya resultaten visar att det går att experimentellt belägga den beprövade erfarenheten. Den stora utmaningen består i att Echinacea och andra växtbaserade läkemedel är komplexa substansblandningar. För att kunna genomföra reproducerbara studier måste därför preparaten standardiseras. De nya produktspecifika studierna har samtliga genomförts med preparatet Echinaforce.

Slutsatser

Echinaforce framstår som ett antiviralt bredspektrumpreparat, men kan naturligtvis inte ersätta vaccination som skydd mot Covid-19. Även den som är vaccinerad mot SARS-CoV-2 och/eller influensa kan dra nytta av den breda antivirala effekten mot flera andra luftvägsvirus.                                  Echinacea används som sugtabletter, munsköljning eller munspray.

Echinaforce är ett receptfritt läkemedel med indikationen ”traditionellt växtbaserat läkemedel för kortvarig profylax och lindring av förkylning”. Echinacea är alltså ytterligare en möjlighet att skydda sig mot virala luftvägsinfektioner, utöver vaccinationer, social distansering och ansiktsmasker.

Jan G Bruhn

Professor i farmakognosi.

Referenser

1 – Kolev, E., et al., Echinacea purpurea for the Long-Term Prevention of Viral Respiratory Tract Infections During Covid-19 Pandemic: A Randomized, Open, Controlled Clinical Study. Front Pharmacol, 2022, 13: 856410.

2 – Signer, J., et al., In vitro virucidal activity of Echinaforce, an Echinacea purpurea preparation, against coronaviruses, including common cold coronavirus 229E and SARS-CoV-2. Virol J, 2020, Sep 9; 17(1): 136.

3 – Nicolussi, S., et al., Echinacea as a Potential Force against Coronavirus Infections? A Mini-Review of Randomised Controlled Trials. Microorganisms, 2022, 10(2).

4 – Jawad, M., et al., Safety and Efficacy Profile of Echinacea purpurea to Prevent Common Cold Episodes: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial. Evid Based Complement Alternat Med, 2012, 2012: 841315.

5 – Ogal, M., et al., Echinacea reduces antibiotic usage in children through respiratory tract infection prevention: a randomized, blinded, controlled clinical trial. Eur J Med Res, 2021, Apr 8; 26(1): 33.

6 – Vimalanathan, S., et al., Broad antiviral effects of Echinacea purpurea against SARS-CoV-2 variants of concern and potential mechanism of action. Microorganisms, 2022, 10: 2145.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas