den 9 mars 2017

Behöver äldre människor kolesterol eller kolesterolsänkande mediciner?

Behandling av kardiovaskulär sjukdom (CVD) är i hög grad ägnad åt att förebygga insjuknande i eller återinsjuknande i hjärtinfarkt, stroke eller hjärtsvikt. Moderna studier av stora befolknings- eller patientgrupper har visat t.ex. att rökning befrämjar CVD; alltså propageras mot rökning.

 Högt blodtryck befrämjar stroke; alltså bör blodtrycket hålles nere om det blir för högt. De sjukdomsbefrämjande faktorerna kallas riskfaktorer. En kombination av riskfaktorer kan användas för att bestämma graden av risk. Studier har gjorts, och fortsätter att göras, av stora populationer för att bestämma i vilken mån olika interventioner kan påverka denna risk.

Nyligen har Hagström et al (1) argumenterat för, att i den diskussion läkaren gör med sin patient, bör begreppet ”chans för överlevnad” (eller frånvaro av insjuknande) användas istället för ”risk för död”. De använde begreppet ”Non-Occurrence Probability Increase” (NOPI). Det är nämligen så att risken för död i dessa sammanhang är så mycket mindre än chansen till överlevnad. Om man då diskuterar en behandling som minskar den absoluta risken från t.ex. 5 till 3 %, så är den relativa riskminskningen 40 %. Men chansen till överlevnad motsvaras då av en absolut ökning från 95 till 97 %. Den relativa chansökningen är i detta fall så gott som lika stor som den relativa ökningen (2/95 multiplicerat med 100) dvs. 2,1 %. Det är således missvisande att tala om relativ riskökning, men ej om relativ chansökning, och patienten får därigenom ett rättvisande underlag till beslut. (Det tycks vara enklare för flertalet människor att tänka i termer av relativ procentändring, än att tala om absolut procentändring; då måste man tala om en ökning av x procentenheter).
Under lång tid har de flesta forskarauktoriteter varit ense om att hög kolesterolhalt i blodet befrämjar utveckling av åderförkalkningssjukdom, och därmed dess konsekvenser i form av CVD. Många studier har visat att sänkning av blodkolesterol med statiner minskar risken för CVD och ökar chansen till överlevnad. Jag har tidigare i denna tidskrift (nr 8/9 2014) visat hur man med hjälp av riskberäkningsalgoritmen HEARTSCORE kan se att den absoluta ökningen av chansen för överlevnad i 10 år rör sig inom området 96 till 99 procent för både män och kvinnor i 65-årsåldern med normalt blodtryck och för kolesterolnivåer på 4-7 mmol/L. För 80-årsåldern är motsvarande siffror 93 till 99 %. Dessa skillnader är så små att de flesta människor förmodligen skulle säga att det inte är någon mening med att ta läkemedel för det. Och då har risken för biverkningar, och kostnaden, inte vägts in i bedömningen.


1 Kommentarer

Bertil Hagström

den 3 juni 2018

Hej Det var bra resonerat. Tänk om människor (patienter) kunde få kunskap om den lilla ibland mikroskopiska chansökning som många av deras läkemedel faktiskt innebär.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser