den 25 september 2023

Allvarlig RS-virusinfektion hos barn kan förebyggas med läkemedelsbehandling

Foto: Canstock, arkiv.

Nya rekommendationer till vården för att förebygga allvarlig RS-virusinfektion hos barn. Rekommendationen är specifik för kommande virussäsong 2023/2024.

Bernice Aronsson

Barnläkare och utredare.

Elin Kimland

Utredare och projektledare.

Nästan alla barn får en infektion med RS-virus under de första två levnadsåren. Oftast är sjukdomen lindrig, men en del barn blir allvarligt sjuka och behöver sjukhusvård. Det gäller särskilt barn som är för tidigt födda och/eller med underliggande sjukdomar. Nu finns två läkemedel, så kallade monoklonala antikroppar, som är godkända som förebyggande behandling för att skydda barn från allvarlig sjukdom av RS-viruset.

Långverkande effekt och lindrigare sjukdom

– Vi ser att dessa läkemedel kan göra skillnad genom att infektionen blir som en lindrigare förkylning som inte kräver sjukhusvård. Ett av läkemedlen har långverkande effekt och kan därmed ges en gång per säsong vilket är en fördel, säger Bernice Aronsson, barnläkare och utredare vid Läkemedelsverket.

Rekommendationen om läkemedelsprofylax för allvarlig RS-virusinfektion hos barn för säsong 2023/2024 omfattar en prioritetsordning. Utifrån Folkhälsomyndighetens aktuella riskgruppsbedömning har Läkemedelsverket, med stöd av en expertgrupp, bedömt vilka barn som har störst behov av läkemedel. Tillgången till läkemedel kommer att påverka vilka barn som blir aktuella för behandling.

Alla barn i riskgrupp kan ha nytta av behandling

– Alla barn med mycket hög risk för allvarlig RS-virusinfektion ska få läkemedelsprofylax med palivizumab eller nirsevimab. Om det nya läkemedlet nirsevimab blir tillgängligt att använda i vården kan en större grupp barn med hög risk för allvarlig sjukdom rekommenderas behandling under kommande säsong. Genom den här stegvisa processen vill vi bidra till att regionerna har möjlighet att skapa jämlik tillgång till läkemedlen, säger Elin Kimland, utredare vid Läkemedelsverket och projektledare för rekommendationen. Båda läkemedlen kan ges samtidigt med vaccin inom barnvaccinationsprogrammet.

Mer om RS-virus

Viruset kan ge allvarliga luftvägsinfektioner hos små barn, och även hos äldre personer. De två senaste vintrarna har haft en intensiv spridning av viruset. Varje år behöver en till två procent av alla spädbarn i Sverige med RS-virusinfektion vårdas på sjukhus. Av de sjukhusvårdade barnen kräver cirka 10 procent intensivvård. Dödsfall är ovanligt.

Mer om läkemedlen

Synagis (palivizumab) är godkänt för riskgrupper såsom de allra mest sårbara för tidigt födda barnen. Läkemedlet behöver ges varje månad medan RS-virussäsongen pågår.

Beyfortus (nirsevimab) är godkänt för alla spädbarn. Beyfortus ges vid ett enda tillfälle inför säsongen.

Så kan RS-virusinfektion förebyggas

RS-virus överförs framför allt genom direkt och indirekt kontaktsmitta samt genom droppsmitta. Luftburen smitta anses ha underordnad betydelse. Närkontakt med exempelvis ett sjukt syskon innebär en mycket hög smittrisk.

Allmänprofylaktiska åtgärder, både i hemmet och inom sjukvården, är centrala för att minimera risken för att spädbarn smittas med RS-virus. Exempel på dessa är noggrann handhygien liksom att undvika kontakt med personer som har förkylningssymtom.

Mer information om profylaktiska åtgärder mot luftburen smitta finns på Folkhälsomyndighetens webbplats. https://lakemedelsverket.se/

Källa: Läkemedelsverket.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser