den 5 juni 2024

AI-kamera kan hjälpa läkare hitta allvarliga infektioner

Kameratekniken prövades under pandemin, av professor Ronny Gunnarsson och doktorand Stefan Malmberg, båda specialistläkare. Foto: Lisa Thanner.

Snart räcker det kanske att skanna ansiktet för att mäta puls, andning och blodtryck. Tekniken kan bli ett framtida hjälpmedel för att snabbt bedöma svårighetsgrad vid akut infektion och andra tillstånd, visar en avhandling vid Göteborgs universitet.

Stefan Malmberg

Specialistläkare. Foto: Tobias Walka.

Ronny Gunnarsson

Professor. Foto: Jeanette Demorney.

En infektions allvarlighetsgrad bedöms utifrån det som kallas vitalparametrar, alltså de viktigaste tecknen på en persons kroppsliga tillstånd. I dag mäts vitalparametrarna med flera olika instrument.

En nyutvecklade metod som kombinerar kamerateknik, mjukvara och artificiell intelligens, AI, har dock potential att få fram motsvarande resultat genom att skanna patientens ansikte under 30 sekunder.

I den aktuella avhandlingen prövades den kamerabaserade metoden kliniskt hos drygt 200 patienter med misstänkt covid-19, och den visade sig kunna förbättra bedömningen av svårighetsgrad, och diagnostik.

Tar pulsen med AI-teknik

Tekniken bidrog med uppgifter om patienternas hjärtfrekvens, syremättnad, andningsfrekvens och blodtryck. Resultaten beskrivs som lovande, men behöver valideras ytterligare vad gäller exempelvis mätnoggrannhet.

Avhandlingens författare är Stefan Malmberg, disputerad vid avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, och specialistläkare i allmänmedicin på HälsoBrunnen Vårdcentral i Ulricehamn.

– Med den nya AI-metoden går mätningarna snabbare, blir bekvämare för patienten, enklare för sjukvården och med mindre risk för smittspridning via mätutrustning. Den här typen av forskning är avgörande för utvecklingen av ny teknik för sjukvården, konstaterar han.

Ont i halsen kan vara livshotande

Personer som söker läkare på vårdcentral för halsont, hosta och feber utgör en stor patientgrupp. I många fall är infektionerna självläkande och ofarliga, men det finns också allvarliga och potentiellt livshotande tillstånd som kan börja med liknande symtom, till exempel lunginflammation, covid-19 och Lemierre's syndrom.

Det är därför viktigt att snabbt kunna bedöma allvarlighetsgrad, vid behov erbjuda effektiv behandling, men inte skriva ut antibiotika i onödan. Överdriven antibiotikaanvändning främjar resistenta bakteriestammar, vilket gör läkemedel mindre effektiva eller till och med verkningslösa.

– Det är viktigt att hitta nålen i höstacken när det handlar om infektionssjukdomar. De flesta har ingen nytta av antibiotika, men vid allvarliga infektioner kan det vara livsavgörande med rätt behandling i tid, säger Stefan Malmberg.

Avhandling: Assessment and management of respiratory tract infections in primary care, https://hdl.handle.net/2077/72071

Forskningen har utförts med stöd från regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen samt lokala FoU-medel Södra Älvsborg. Kamerametoden är utvecklad med stöd av Sahlgrenska Science Park.

Källa: Sahlgrenska akademin.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser