den 20 juni 2024

SSRI-preparat effektivt mot premenstruella besvär

En ny avhandling i psykologi ger fortsatt stöd för att användning av serotoninåterupptagshämmare (SSRI) effektivt kan lindra premenstruell irritabilitet och ilska. Avhandlingen lyfter också vikten av att vården är uppmärksam på och fångar upp svår premenstruell irritabilitet och ilska eftersom de kan leda till svårt lidande för individen.

Maria Gröndal

Forskare. Foto: Privat.

Många upplever återkommande försämrat mående dagarna före och runt mensen, så kallade premenstruella besvär (PMS). Majoriteten med PMS upplever de psykiska besvären som hanterliga, men för en del kan de bli så svåra att de påverkar livskvalitén och gör det svårt för individen att fungera i vardagen. För omkring fem procent av alla menstruerande kan det vara aktuellt med den psykiatriska diagnosen premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS). Orsakerna till PMDS är inte helt klarlagda, men mycket talar för att den drabbade har en känslighet för de återkommande förändringarna i hormonnivåer som sker naturligt under menscykeln.

SSRI-preparat effektivt mot irritabilitet och ilska
I linje med tidigare forskning visar Maria Gröndals avhandling att SSRI effektivt och snabbt minskar premenstruell irritabilitet och ilska. Tillsammans med kollegor genomförde hon en klinisk studie där 39 kvinnor med svår premenstruell irritabilitet och ilska fick skatta sitt mående under två menscykler. I den ena cykeln fick de SSRI och i den andra placebo. Den självupplevda irritabiliteten och ilskan gick ner i gruppen under perioden de behandlades med SSRI, och skillnaden var stor jämfört med placebo. 

− Det finns ibland en skepsis kring att SSRI skrivs ut mot premenstruella besvär. Men forskning har under 30 år återkommande visat att de både snabbt och effektiv kan lindra dessa symptom. Mina resultat visar att flertalet patienter blev helt symptomfria under SSRI-behandling, säger Maria Gröndal.

Ökad förståelse för hur SSRI påverkar beteende
Maria Gröndal undersökte vidare hur deltagarnas aggressivitet och uppmärksamhetsförmåga påverkades av medicinering genom att låta deltagarna genomföra upprepade psykologiska tester under både SSRI- och placebo-behandling. I de tester som mätte aggression fanns ingen skillnad i beteende på gruppnivå, men hon fann att deltagare som upplevde sig bli särskilt aggressiva i samband med PMS svarade mindre aggressivt i testerna under SSRI-behandling. Författarna kunde även se tendenser till förbättrad uppmärksamhet hos deltagarna i samband med att de behandlades med SSRI.

− Tidigare studier som utvärderat effekten av SSRI vid PMDS har primärt utgått från självskattning, men genom att titta på objektiva beteendeförändringar kan vi öka förståelsen för på vilket sätt SSRI inverkar på de känslomässiga besvären, säger Maria Gröndal.

Viktigt fånga upp de som lider av irritabilitet
Utöver att studera irritabilitet och ilska kopplat till just premenstruella besvär undersökte Maria Gröndal och hennes kollegor även dessa symtom i ett bredare perspektiv. I en enkätstudie med 471 deltagare fann forskarna att höga nivåer av irritabilitet och ilska har ett samband med lägre livstillfredställelse. De fann också att irritabilitet, som i större utsträckning än ilska och aggression hanteras inom individen och inte alltid är synligt för omgivningen, kan vara lika besvärande för den specifika individens upplevelse och påverkan på livet.

− Irritabilitet ses ibland enbart som en mildare form av ilska, vilket kan leda till att vi inte fångar upp det lidande en hög irritabilitet faktiskt kan innebära för en individ. Detta tror jag gäller både inom forskningen och hos folk inom vården. Ökad förståelse för irritabilitet kan göra att vi blir bättre på att fånga upp och behandla de som har ett stort lidande på grund av sin irritabilitet, säger Maria Gröndal.

FAKTA OM SSRI-BEHANDLING MOT PREMENSTRUELLA BESVÄR:
Det finns idag flera olika medicinska alternativ för personer med PMDS men i första hand rekommenderas SSRI (selektiva serotoninåterupptagshämmare). SSRI har visat sig både snabbt och effektivt lindra de svåra känslomässiga besvären. SSRI tycks vara i synnerhet effektiv för att lindra premenstruell irritabilitet och ilska. Den snabba verkan som SSRI har på besvären möjliggör så kallad intermittent behandling, som innebär att patienten enbart behöver medicinera under perioden hon mår dåligt.

Mer om den kliniska studien:
Det SSRI-preparat som användes i den randomiserade kliniska studien heter Escitalopram.

Avhandlingen Irritability and Anger: Insights From Non-Clinical Samples and Patients With Premenstrual Dysphoria är försvarad och finns tillgänglig här: http://hdl.handle.net/2077/80827

Källa: Göteborgs Universitet.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser