den 24 maj 2024

Ökad kunskap om användningen av adhd-läkemedel

Läkemedelsverket har fått i uppdrag av regeringen att öka kunskapen om användningen av adhd-läkemedel.

För att underlätta en jämlik, säker och ändamålsenlig läkemedelsanvändning ska Läkemedelsverket öka kunskapen hos berörda aktörer om användningen av adhd-läkemedel i Sverige. Regeringsuppdraget ska genomföras i nära samverkan med berörda myndigheter och andra aktörer.

Veronica Arthurson

Direktör Läkemedelsverket. Foto: Jeanette Hägglund.

Rickard Ljung

Professor och läkare. Läkemedelsverket. Arkivbild.

Adhd är ett av de vanligaste psykiatriska tillstånden bland barn och unga i Sverige. Antalet personer med en adhd-diagnos i Sverige har ökat kraftigt sedan 2006 och andelen med en diagnos eller med läkemedel är 5–10 gånger högre i dag än för 15 år sedan. Utvecklingen tyder på att det finns behov av att öka kunskapen inom adhd-området.

– Det här är ett mycket välkommet uppdrag. Det hänger tätt ihop med vår roll att, med patientens bästa i fokus, säkerställa att läkemedel används både ändamålsenligt och effektivt, säger Veronica Arthurson, direktör vid Läkemedelsverket.

Säkerställa adekvat behandling och korrekt diagnossättning

Behandlingsrekommendationen för adhd behöver uppdateras. Sedan den förra gavs ut av Läkemedelsverket 2016 har det tillkommit nya läkemedel och ny forskning.

– Mot bakgrund av utvecklingen är behovet stort av att dels titta på hur många som får adhd-läkemedel utifrån behandlingslängd, uppehåll i behandling samt utsättning, dels att utvärdera diagnossättningen. I samband med detta kommer vi att uppdatera vår tidigare behandlingsrekommendation om vilka läkemedel som rekommenderas för barn, unga och vuxna, säger Rickard Ljung, enhetschef på Läkemedelsverket.

Uppdrag att samverka med berörda

Läkemedelsverket ska genomföra uppdraget i nära samverkan och dialog med berörda myndigheter och aktörer och resultaten av arbetet ska löpande kommuniceras på ett lättillgängligt och målgruppsanpassat sätt. Vid genomförandet av uppdraget kommer kunskap från länder inom Norden, EU och internationellt genomgående tas i beaktande.

Källa: Läkemedelsverket.

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser