den 22 mars 2024

Miljonbelopp till studie om prostatacancer

Foto: Getty Images.

Cancerbehandlingar kan ge svåra biverkningar. Det är därför viktigt att veta vilka behandlingar som leder till förbättrad livskvalitet. En forskargrupp vid Universitetssjukhuset Örebro vill utvärdera ett bedömningsinstrument som används innan strålbehandling av prostatacancer. De har nyligen fått 1,3 miljoner från Prostatacancerförbundet för sin studie.

Emma Ohlsson Nevo

Docent. Foto: Elin Abelson.

Sofia Axelsson

Specialistsjuksköt. och doktorand. Foto: Elin Abelson.

Det pågår en ständig utveckling av olika behandlingar inom cancervården. Ett sätt att skatta vilka patienter som drabbas av biverkningar vid strålbehandling av prostatacancer är att göra bedömningar innan.

För att undvika över- eller underbehandling av den äldre cancerpatienten bör det vid varje beslut om behandling göras en bedömning av patientens skörhet.

– Vi väger in hur behandlingen kommer att påverka patientens livskvalitet och om behandlingen är till nytta för patienten, berättar Emma Ohlsson Nevo, docent och forskningshandledare vid Universitetssjukvårdens forskningscentrum.

Vilken nytta behandlingen har baseras på den äldre patientens skörhet, andra sjukdomar och välbefinnande samt den tilltänkta behandlingens effekt och biverkningar.

Undersöka vilka sköra äldre som har nytta av behandlingen

– Genom att kunna förutsäga vilka som har en risk att utveckla svåra biverkningar av strålbehandlingen kan vården bättre individuellt förbereda och följa dessa patienter samt sätta in stödåtgärder vid rätt tillfälle, säger Sofia Axelsson, specialistsjuksköterska vid Onkologiska strålbehandlingsmottagningen och doktorand vid Örebro universitet.

Geriatriska formulär som identifierar skörhet och multisjuka äldre används inom geriatrisk vård som stöd vid behandlingsbeslut och rekommenderas att användas inom cancervården.

– Eftersom det saknas vetenskapliga studier av formulärens användbarhet inom strålbehandling av äldre som har prostatacancer vill vi i den här studien undersöka om de geriatriskt formulär, framtaget för cancervården, kan förutsäga biverkningar orsakade av strålbehandling, säger Emma Ohlsson Nevo.  

Fakta:

  • Studien Geriatrisk bedömningsinstruments förmåga att förutsäga biverkningar av kurativ strålning av äldre prostatapatienter ingår i forskningsprojektet Strålbehandling av sköra äldre för optimal individualiserad hälsorelaterad livskvalitet: Individanpassad beslutfattande för strålbehandling av sköra äldre, RAFEQ. Forskningsprojektet ska utvärdera betydelsen av bedömningsinstrument för att förutsäga biverkningar vid strålbehandling av prostatacancer.
  • I denna studie är deltagarna patienter som är fyllda 70 år och äldre som ska behandlas med botande strålbehandling mot prostatacancer. Just nu pågår det rekrytering inom hälso- och sjukvården i Örebro, Gävle, Västerås och Eskilstuna. Studien beräknas pågå under hela året.

Projektgruppen består av forskarna Emma Ohlsson-Nevo, Antonis Valachis och Sofia Axelsson vid Universitetssjukhuset Örebro samt Per Fessé vid Region Gävleborg och Per Fransson från Umeå universitet.

Källa: Universitetssjukhuset Örebro.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser