den 6 mars 2023

Känslomässig instabilitet kopplas till förtida åldrande

Foto: Canstock, arkivbild.

Kvinnor med psykiska besvär i form av emotionellt instabil personlighet och självmordsbeteende åldras också biologiskt betydligt fortare än friska kvinnor. Det visar en ny studie vid Umeå universitet och Karolinska Institutet. Särskilt snabbt åldras kvinnorna med dessa besvär som dessutom är rökare.

– Studien kan bidra till en ökad förståelse för hur sjukvården ska möta denna sårbara grupps behov. Att personer med psykiatriska diagnoser också har sämre hälsa är känt sedan tidigare, men nu får vi mer precis kunskap för att förstå graden av hälsoförlust, säger Jussi Jokinen, professor i psykiatri vid Umeå universitet och ansvarig forskare bakom studien.

I studien har forskarna undersökt så kallat epigenetiskt åldrande hos en grupp kvinnor som diagnostiserats inom psykiatrin med diagnosen emotionellt instabilt personlighetssyndrom och suicidalt beteende. Dessa jämfördes med en kontrollgrupp med friska kvinnor.

Kvinnorna med den aktuella diagnosen hade i genomsnitt en biologisk ålder som var sex år över deras faktiska, kronologiska ålder. Ännu större var skillnaden för kvinnor med diagnosen som dessutom använde tobak. Där var den biologiska åldern nästan elva år högre än den faktiska åldern.

– Resultatet visar på behovet av interventioner för att minska tobaksanvändande och ger på så sätt konkret information om möjliga insatser för att förbättra hälsoutfall i denna patientgrupp. Men mer forskning behövs samtidigt för att kunna följa sambanden mellan psykisk och fysisk ohälsa, säger Adrian Desai Boström, postdoktorforskare vid Umeå universitet och förste författare till studien.

Epigenetisk ålder bygger på att individens biologiska ålder uppskattas genom mätningar av förändringar i aktiveringsmönstret hos personens genom, det vill säga arvsmassa. Flera så kallade epigenetiska klockor har utvecklats i syfte att möjliggöra mätning av individers biologiska ålder genom att undersöka genaktivitet på olika platser i genomet som har samband med hälsoutfall. I studien används den epigenetiska klockan GrimAge, som i tidigare studier har visat sig vara träffsäker i att förutsäga förväntad livslängd eller förväntad tid till att personer drabbas av cancer eller hjärtkärlsjukdom.

Studien baseras på undersökningar av 97 kvinnor i Stockholmsområdet med diagnosen emotionellt instabilt personlighetssyndrom och suicidalt beteende samt en kontrollgrupp med 32 friska kvinnor. Eftersom studiegruppen endast omfattade kvinnor är det oklart i vilken mån resultaten även är giltiga för män. Studien visar på sambandet mellan diagnosen och biologisk ålder, men ger inte svar på den direkta orsaken till det förtida åldrandet. Att studien bara omfattar kvinnor beror på att det ursprungliga projektet med den emotionellt instabila gruppen bara bestod av kvinnor, där diagnosen emotionellt instabilt personlighetssyndrom är vanligare än bland män.

Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Translational Psychiatry.

Vetenskaplig publicering
Accelerated epigenetic aging in women with emotionally unstable personality disorder and a history of suicide attempts
Adrian E. Desai Boström, Peter Andersson, Esmail Jamshidi, Alexander Wilczek, Åsa Nilsonne, Mathias Rask-Andersen, Marie Åsberg, Jussi Jokinen
Translational Psychiatry volume 13, Article number: 66 (2023)
https://doi.org/10.1038/s41398-023-02369-7

Källa: Umeå universitet


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser