den 14 juli 2023

Internetbehandling effektiv mot ungas självskadebeteende

Självskadebeteende hos unga innebär lidande och ökar risken för självmord. Nu har forskare vid Karolinska Institutet och Region Stockholm studerat om en internetbehandling för att öka förmågan att reglera känslor kan minska självskadebeteende hos ungdomar. Studien, som publicerats i JAMA Network Open, tyder på att behandlingen har god effekt.

Johan Bjureberg

Docent. Foto: Jonas Malmström.

Clara Hellner

Adjungerad professor. Foto: Ulf Sirborn.

– Behandlingen bygger på teorin att om du lär ungdomar mer effektiva strategier för att hantera sina känslor kommer de inte längre ha samma behov av att skada sig själva. Våra resultat tyder på att det antagandet stämmer, säger korresponderande författare Johan Bjureberg, docent vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Självskadebeteende fungerar ofta känsloreglerande i stunden, men har många negativa konsekvenser. Tanken med behandlingen som kallas IERITA, Internet-delivered Emotion Regulation Individual Therapy for Adolescents, är att minska självskadebeteende genom att förbättra förmågan att hantera och reglera känslor på mer funktionella sätt.

Behandlingen genomförs i elva delar över tolv veckor. Föräldrar har en separat kurs i sex delar som syftar till att kunna stötta sin ungdom. Under behandlingen har både ungdomen och föräldrar webbaserad kontakt med en behandlare.

82 procents minskning 

Nu har forskare vid Centrum för psykiatriforskning vid Karolinska Institutet och Region Stockholm utvärderat effekterna av IERITA. I studien deltog 166 ungdomar 13–17 år som skadat sig själva minst fem gånger varav minst en gång den senaste månaden, och deras föräldrar.

Deltagarna slumpades till att testa IERITA som tillägg till reguljär vård inom BUP (barn- och ungdomspsykiatri) eller primärvård. En kontrollgrupp fick enbart reguljär vård. De som slumpades till enbart reguljär vård erbjöds IERITA vid senare tillfälle. Studien genomfördes mellan 2017 och 2020 på mottagningar i Stockholm, Västra Götalandsregionen och Region Skåne.

IERITA som tillägg till reguljär vård resulterade i 82 procents minskning av självskadeepisoder och andra destruktiva beteenden, samt bättre förmåga att hantera sina känslor och ökad funktionsnivå, efter behandlingen jämfört med 47 procent vid behandling med enbart reguljär vård. Effekterna av IERITA höll i sig vid en uppföljning tre månader senare.

Mer tillgänglig behandling

Forskarna arbetar nu för att internetformatet ska öka tillgänglighet till behandling i fler regioner.

– Det finns få vetenskapligt utvärderade behandlingar för självskade-
beteende och de som finns är det ofta kö till och erbjuds endast i tätorter. Målet med projektet var att öka tillgängligheten till behandlingen genom att erbjuda en lågtröskelbehandling som inte kräver att man åker till en mottagning, säger Clara Hellner, sistaförfattare och adjungerad professor vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Publikation

Effect of Internet-Delivered Emotion Regulation Individual Therapy for Adolescents With Nonsuicidal Self-Injury Disorder: A Randomized Clinical Trial”. Johan Bjureberg, Olivia Ojala, Hugo Hesser, Henrike Häbel, Hanna Sahlin, Kim L. Gratz, Matthew T. Tull, Emma Claesdotter Knutsson, Erik Hedman-Lagerlöf, Brjánn Ljótsson, Clara Hellner. JAMA Network Open, online 13 juli 2023, doi:10.1001/jamanetworkopen.2023.22069.

Källa: Karolinska Institutet.

Studien finansierades av Nationella Självskadeprojektet, Kungliga Vitterhetsakademien, Vetenskapsrådet, Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond, Fredrik och Ingrid Thurings Stiftelse, Clas Groschinskys Minnesfond, Jerringfonden, Kempe-Carlgrenska Fonden, Bror Gadelius Minnesfond, och Stiftelsen Natur & Kultur. Flera artikelförfattare har rapporterat potentiella intressekonflikter, se studien för en komplett förteckning.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser