den 3 juli 2024

Fortsatta kunskapshöjande insatser om riskerna med lustgasberusning

Användningen av lustgas i berusningssyfte har ökat de senaste åren. Att använda lustgas för att bli berusad kan ge allvarliga symtom. Vid upprepad användning är risken stor för skador på nerver och hjärnan. Foto: Giftinformationscentralen.

Regeringen förlänger uppdraget som Läkemedelsverket/Giftinformationscentralen, Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna har att sprida information om lustgas och de skador som kan uppstå vid användning av lustgas i berusningssyfte.

Veronica Arthurson

Direktör Läkemedelsverket. Foto: Jeanette Hägglund.

Giftinformationscentralen har tagit emot allt fler samtal som rör berusning med lustgas, vilket tyder på att användningen av lustgas i berusningssyfte har ökat de senaste åren. I mars 2023 fick Läkemedelsverket/Giftinformationscentralen i uppdrag att tillsammans med Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna sprida kunskap om riskerna med lustgas som berusningsmedel.

Inom uppdraget har myndigheterna bland annat utfört flera kunskapshöjande insatser riktade till hälso- och sjukvården samt yrkesgrupper som möter ungdomar och unga vuxna i sin dagliga verksamhet. Under december 2023 och januari 2024 genomfördes kampanjen ”Det är olustigt” på Instagram och Youtube. Målgruppen var unga vuxna i åldern 18–24 år. Informationsinsatserna har fått stort genomslag, men användningen av lustgas är fortfarande stor och regeringen har nu beslutat att förlänga uppdraget.  

– Det är viktigt att fortsätta informera för att höja kunskapen hos allmänhet och profession om detta riskabla sätt att berusa sig på och vilka konsekvenser det kan få. Vi är glada att vi även fortsättningsvis får möjligheten att på bred front sprida kunskap, säger Veronica Arthurson, direktör vid Läkemedelsverket.

Uppdraget löper fram till den 1 januari 2026. Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten och Länsstyrelsen i Örebro län ska senast den 31 mars 2026 lämna en gemensam slutredovisning av uppdraget till Socialdepartementet.

Källa: Läkemedelsverket.

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser