den 15 september 2022

Fler ska få tillgång till naloxon

Inom ramen för Socialstyrelsens regeringsuppdrag att öka tillgängligheten till naloxon har Läkemedelsverket tittat på möjligheten för receptfrihet för naloxon i form av nässpray. Läkemedelsverket ser flera möjligheter att göra naloxon mer tillgängligt för anhöriga och socialtjänstpersonal som möter personer i missbruk. Likväl är myndighetens bedömning att receptfrihet för naloxon i form av nässpray inte är möjligt under nuvarande lagstiftning med de krav på riskminimerande åtgärder som ställs vid utlämnande av läkemedlet. Det är slutsatserna i Läkemedelsverkets delrapport till Socialstyrelsen.

Naloxon räddar liv vid överdoser samtidigt som det har väldigt få och milda biverkningar, men naloxon behöver bli mer tillgängligt för såväl anhöriga som socialtjänst och andra yrkesgrupper. Om detta råder inget tvivel. Därför ska vi göra allt som är möjligt att läkemedlet blir mer tillgängligt i samhället och når fler mottagargrupper, säger Maria Furberg, utredare på Läkemedelsverket.

Andra länders lösningar kan vara vägen framåt

Även om Läkemedelsverkets bedömning är att receptfrihet för naloxon nässpray inte är möjligt under nuvarande lagstiftning, ser myndigheten att det finns snabbare vägar för att öka tillgängligheten av naloxon både inom och utanför hälso och sjukvården som inte förutsätter receptfrihet via apotek. Läkemedelsverket kommer nu att fortsatt skyndsamt utreda alternativa möjligheter.

– Vi kommer att bistå Socialstyrelsen att bland annat titta på om det finns förutsättningar för att via särskilda distributionscentrum dela ut nässpray till, och samtidigt utbilda, anhöriga eller socialtjänst, säger Maria Furberg. En sådan lösning behöver utredas vidare avseende exempelvis kostnadsaspekter. Här kan det finnas lärdomar från liknande projekt i Norge.

Läkemedelsverket kommer också titta på andra länders lösningar när det gäller undantagsregler i lagstiftningen.

Bakgrund

Läkemedelsverket fick i uppdrag av Socialstyrelsen att se över möjligheterna att omklassificera naloxon i form av nässpray till att bli receptfritt, för att öka tillgången. Socialstyrelsen fick ursprungligen uppdraget från regeringen 2021 och det handlar i huvuddrag om att på olika sätt öka tillgängligheten av naloxon.

Källa: Läkemedelsverket

Naloxon Hameln 0,4 mg/ml är ett läkemedel som motverkar effekterna av opioidöverdosering, t.ex. överdosering med morfin. Naloxon Hameln 0,4 mg/ml används för att upphäva de oönskade effekterna av opioider för att motverka livshotande förlamning av det centrala nervsystemet och andningen (andningssvårigheter). Naloxon Hameln 0,4 mg/ml används också för att diagnostisera akut opioidöverdosering eller förgiftning.

Om en kvinna har fått smärtstillande läkemedel under förlossningen, kan det nyfödda barnet behandlas med Naloxon Hameln 0,4 mg/ml för att upphäva de oönskade effekterna av opioider, t.ex. om han/hon lider av andningssvårigheter eller depression av det centrala nervsystemet. Naloxonhydroklorid som finns i Naloxon Hameln 0,4 mg/ml kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

Källa: FASS


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser