den 31 augusti 2023

Ett viktigt steg mot en smidigare sjukskrivningsprocess

Den statliga utredningen om ”läkarintygets betydelse i sjukpenningärenden” har idag lämnat sitt betänkande till regeringen. Sveriges läkarförbund ser utredningsförslagen som ett viktigt första steg mot en smidigare läkarintygsprocess som skulle gynna både patienterna, läkarna och arbetsgivarna.

Sofia Rydgren Stale

Ordförande i Läkarförbundet.

Regeringen tillsatte förra året en utredning som bland annat skulle analysera orsakerna till varför läkare och Försäkringskassan i vissa fall gör olika bedömningar av den sjukes arbetsförmåga och om sjukskrivande läkares bedömning av arbetsförmågan behöver ges en större tyngd i sjukpenningärenden. Utredaren, Marina Tuutma, presenterade idag sina slutsatser för regeringen.  

Utredaren föreslår nu bland annat att det ska framgå tydligare vilka roller och uppdrag som de inblandade parterna har i sjukskrivningsprocessen och att dessa parter måste ha ett tätare samarbete än idag. Hon föreslår även att det ska bli tydligare vilken typ av medicinsk information som krävs i ett intyg och att det i kortare och mer okomplicerade sjukskrivningsfall ska räcka med en enklare form av sjukintyg. Detta är förslag som välkomnas av Läkarförbundet.

- En enklare sjukskrivningsprocess skulle underlätta mycket för läkarnas arbetssituation och öka rättssäkerheten för patienterna, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande i Läkarförbundet.

Utredaren lyfter också ett antal organisatoriska faktorer som måste fungera för att sjukskrivningskedjan ska fungera. Bland annat påtalas att regionerna måste säkerställa att läkarna har tillräckliga resurser att hjälpa sina patienter och att de ges möjlighet att kompetensutveckla sig på det försäkringsmedicinska området. Företagshälsovården föreslås också byggas ut och behovet av en nationell digital infrastruktur för hantering av sjukintyg betonas också.

- Utredningens förslag är ett viktigt första steg mot en smidigare, mer förutsägbar och effektiv sjukskrivningsprocess. Det skulle gynna både patienterna, läkarna och arbetsgivarna, säger Sofia Rydgren Stale.

Källa: Sveriges läkarförbund.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser