den 8 maj 2023

Depression och bipolär sjukdom ökar framför allt kvinnors risk för stroke


Omkring 26 000 drabbas och cirka 6000 dör varje år av stroke – en hjärt-kärlsjukdom förknippad med svåra lidanden. Ny forskning som Hjärt-Lungfonden har tagit del av visar att hög genetisk risk för depression eller bipolär sjukdom ökar risken att drabbas av stroke – och att sambandet är särskilt tydligt för kvinnor.

Kristina Sparreljung

Generalsekreterare Hjärt-Lungfonden Foto: Leonard Gren.

 – Tack vare en rad viktiga forskningsframsteg finns goda möjligheter att behandla stroke i dag. Kunskapen om att personer med depression eller bipolär sjukdom löper högre risk att drabbas ökar chanserna att även kunna förebygga stroke tidigt, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Depression och bipolär sjukdom drabbar nästan en tredjedel respektive 1–3 procent av befolkningen någon gång under livet och orsakar stort lidande för både patienter och anhöriga. Tidigare forskning har visat att personer med depression eller bipolär sjukdom har mellan 1,5 och 4 gånger förhöjd risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom.

Forskarna analyserade data från 24 000 kvinnor och män

Den nya studien påvisar för första gången ett orsakssamband mellan depression eller bipolär sjukdom och risken för stroke specifikt. I Sverige är stroke en av de vanligaste dödsorsakerna med omkring 6 000 döda varje år. Stroke är också den kroppsliga sjukdom som står för flest vårddagar på svenska sjukhus, närmare en miljon per år.
Forskarna analyserade data från 24 000 kvinnor och män för att identifiera vilka som drabbats av stroke under en tjugoårsperiod. Orsakssambandet upptäcktes genom att genetiska mönster hos deltagarna jämfördes med redan kända genetiska mönster förknippade med depression och bipolär sjukdom. För dem med högst genetisk känslighet ökade risken för stroke med 27 procent. Hos kvinnor var effekten ännu tydligare, där såg man en ökning med 45 procent.

– Vår studie indikerar att man i framtiden kan behöva ägna mer uppmärksamhet åt individer med hög genetisk risk för depression och bipolär sjukdom redan i unga år. Tänk vilken dubbelvinst att både kunna ge livsstilsråd och stöd samtidigt som man påbörjar behandling i tid för att minska risken att drabbas av stroke senare i livet. Detta skulle minska lidandet för väldigt många, säger Jiangming Sun, bioinformatiker samt Isabel Goncalves, professor och överläkare vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus.

Nästa steg för Isabel Goncalves och hennes forskarteam är att fortsätta studera generna och de komplexa mekanismer som ligger till grund för stroke, med målet att hitta nya potentiella behandlingar och förebyggande strategier för att minska risken att drabbas av stroke. Målet är att minska det personliga lidande och de stora kostnader för samhället som stroke orsakar. 

Studiens titel: Genetic Susceptibility to Mood Disorders and Risk of Stroke: A Polygenic Risk Score and Mendelian Randomization Study

Typ av studie: Statistisk analys med Mendelsk randomisering

Studiepopulation: 24 631 män och kvinnor från Malmö Kost Cancer-studien

Tidskrift: Stroke

Källa: Hjärt-Lungfonden

 

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser