den 26 januari 2024

Covid-19-pandemin uppfattas som mindre allvarlig än andra hälsoproblem

En omfattande studie i sju länder har belyst hur pass allvarlig människor upplever covid-19-pandemin jämfört med andra stora folkhälsoproblem. Resultaten var överraskande och ger en viss vägledning till såväl vårdgivare som beslutsfattare.

Gunnar Köhlin

Direktör EfD Foto: Johan Wingborg.

Forskare från sju länder i Afrika, Latinamerika och Asien har medverkat i en studie som utfördes av Environment for Development (EfD) ett forskarnätverk som samordnas från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Denna studie bär nu frukt i form av publikationer, varav den första är: Perceptions of the seriousness of major public health problems during the COVID-19 pandemic in seven middle-income countries.

Andra luftvägssjukdomar rankades allvarligare
Över 10 000 deltagare fick svara på hur allvarlig de uppfattar sju olika hälsoproblemen (alkoholism och droganvändning, HIV/AIDS, malaria, tuberkulos, lungcancer och luftvägssjukdomar orsakade av luftföroreningar och rökning, samt vattenburna sjukdomar som diarré).

Deras svar visade att luftvägssjukdomar i de flesta länder uppfattades som ett allvarligare problem än covid-19. Överraskande nog rankade de tillfrågade i sex av de sju länderna vattenburna sjukdomar som det minst allvarliga hälsoproblemet. I det sjunde landet (Sydafrika) rankades det näst sist. I Afrika upplevde folk att alkoholism och droganvändning också var allvarligare än covid-19.

Träng inte undan vanlig sjukvård
Dessa resultat är viktiga eftersom de visar att människor fortfarande bryr sig om de hälsoproblem de stod inför före pandemin.

– En viktig lärdom för myndigheter är att inte ryckas med alltför mycket i vad media fokuserar på en viss tidpunkt. Det är viktigt att undvika att tränga undan den vanliga sjukvården, säger Dale Whittington en av forskarna som lett studien.

– Det är också uppenbart att allmänhetens uppfattning om hur allvarliga hälsoproblem är kan skilja sig avsevärt inom och mellan länder och mellan olika befolkningssegment med avseende på demografi och kunskap.

EfD:s direktör Gunnar Köhlin konstaterar att studien är unik genom att den har knutit samman forskare från sju länder i det globala syd med ledande forskare i USA och Sverige i en gemensam datainsamling och analys.

– En studie som denna kan sätta nya fenomen, som covid-19-pandemin, i ett perspektiv gentemot de mer ihållande utmaningar som länderna i det globala syd står inför, säger han.

Om studien
Länderna som ingick i studien var: Colombia, Sydafrika, Indien, Kenya, Nigeria, Tanzania och Vietnam. Studien leddes av professorerna Richard Carson, Dale Whittinton och Michael Henemann. Forskarna designade en enkät och använde forskningsföretaget YouGov:s internetpanel för att skicka den till över 10.000 mottagare i de sju länderna i början av 2022.

Studien:  Environment for Development

Perceptions of the seriousness of major public health problems during the COVID-19 pandemic in seven middle-income countries.

Källa: Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.  


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser