den 8 november 2022

Bemanningskrisen inom hälso- och sjukvården riskerar förvärras - mer resurser behövs

Inga vårdköer kan kortas utan personal. Dagens budgetproposition ger inte tillräckliga ekonomiska medel för att säkra bemanningen, säger Vårdförbundets vice ordförande Madelene Meramveliotaki.

Den 8 november överlämnades budgetpropositionen till riksdagen. I den höjer regeringen de generella statsbidragen till kommuner och regioner med 6 miljarder 2023, varav 4,2 miljarder till kommuner och 1,8 miljarder till regionerna. Det är långt ifrån de 20–30 miljarder som SKR menar att regioner och kommuner riskerar i underskott till följd av ökad inflation samt löne- och kostnadsökningar under nästa år. Samtidigt fasas flera av de ekonomiska stöd ut som kommuner och regioner erhållit under pandemin.  

– Inga vårdköer kortas utan personal. Eftersom grundstödet till regioner och kommuner inte tar hänsyn till ökad inflation är risken stor att bemanningskrisen i hälso- och sjukvården fortsätter att förvärras. Vårdplatser i slutenvården förblir stängda, eftersom det saknas personal med rätt kompetens. Fortbildning och kompetensutveckling riskerar att utebli, säger Madelene Meramveliotaki, vice ordförande, Vårdförbundet. 

– Satsningar på förbättrad arbetsmiljö, villkor och löner inom sjukvården måste vara långsiktiga. Kommuner och regioner behöver långsiktiga kompetensförsörjningsplaner för att personalen ska stanna kvar i yrket.

Vårdförbundet välkomnar att arbetet med omställningen till en personcentrerad nära vård fortsätter, och att regeringen fortsätter att bygga ut primärvården. 

–  Omställningen till en personcentrerad nära vård behöver snabbas upp och vården bemannas med rätt kompetens på rätt plats. Det behövs mer legitimerad personal, fler sjuksköterskor i kommunernas hemsjukvård och äldreomsorg till exempel. Nu behöver verksamheter permanentas, och ”projektifieringen” av omställningen övergå i långsiktiga former.

Vårdförbundet ser positivt på att flera satsningar från tidigare år får fortsätta och ser samtidigt behov av utvecklad styrning för att de nationella medlen ska få ökad effekt. 

Vårdförbundet är ett växande yrkesförbund som samlar över 114 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. 

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser