den 25 juni 2024

Alnylam rapporterar positiva topplinjeresultat från HELIOS-B fas 3-studie av Vutrisiran

Foto: Canstock, arkiv.

Alnylam har presenterat lovande resultat från sin HELIOS-B fas 3-studie av Vutrisiran, som visar på statistisk signifikans både på de primära och alla sekundära effektmåtten.

 

Studien uppfyllde det primära effektmåttet, och visade en statistiskt signifikant minskning av dödlighet av alla orsaker och återkommande kardiovaskulära (CV) händelser under den dubbelblinda fasen i både den totala populationen (HR 0,718, p-värde 0,0118; n=654 ) och i monoterapipopulationen (patienter som inte får tafamidis vid baslinjen; HR 0,672, p-värde 0,0162; n=395).

Studien visade också statistiskt signifikanta förbättringar för alla sekundära effektmått i både den totala populationen och monoterapipopulationen. Detta inkluderar kliniska mått på sjukdomsprogression: gångtest (6‑Minute Walk Test, 6MWT), KCCQ-OS-poäng (Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire) och i klassificeringen enligt New York Heart Association (NYHA) vid månad 30 (p<0,025 för alla). Behandling med vutrisiran minskade också dödligheten av alla orsaker i den totala populationen (HR 0,645, p<0,025) och i monoterapipopulationen (HR 0,655, p<0,05) fram till månad 42. Detta var en förutbestämd, intent- to-treat-analys som inkluderade upp till sex månaders data från den öppna förlängningen. 

Vutrisiran visade enhetliga resultat på det primära kombinerade effektmåttet och alla sekundära effektmått i alla viktiga subgrupper, inklusive användning av tafamidis vid baslinjen, sjukdom av typen ATTR och mått på sjukdomens svårighetsgrad.  

I HELIOS-B-studien visade vutrisiran uppmuntrande säkerhet och tolerabilitet, i överensstämmelse med dess etablerade säkerhetsprofil. Frekvensen av biverkningar, allvarliga biverkningar och biverkningar som ledde till avbrytande av studieläkemedel var likartade mellan vutrisiran- och placeboarmarna. Inga biverkningar sågs ≥3 % mer frekvent i vutrisiran-armen jämfört med placebo-armen. 

HELIOS-B (NCT: NCT04153149) är en fas 3, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad global multicenterstudie utformad för att utvärdera effektivitet och säkerhet av vutrisiran på minskning av dödlighet av alla orsaker och återkommande kardiovaskulära händelser som ett primärt kombinerat effektmått hos patienter med ATTR-amyloidos med kardiomyopati i den totala populationen och monoterapipopulationen. Studien valde ut 655 vuxna randomiserade patienter med ATTR-amyloidos (ärftlig eller wild-type) med kardiomyopati. Patienterna randomiserades 1:1 för att få vutrisiran 25 mg eller placebo subkutant en gång var tredje månad under en dubbelblind behandlingsperiod på upp till 36 månader. Efter den dubbelblinda perioden kunde alla kvalificerade patienter som är kvar i studien få vutrisiran i en öppen förlängningsperiod.

Detaljerade resultat från HELIOS-B-studien har skickats som ett late-breaking abstrakt till European Society of Cardiology för presentation. Företaget planerar att fortsätta med regulatoriska ansökningar med start senare i år. 

Biverkningar och säkerhetsinformation

De vanligaste biverkningarna som inträffade hos patienter som behandlades med vutrisiran för polyneuropati av ärftlig transtyretinmedierad amyloidos (hATTR-PN) var artralgi (11 %), dyspné (7 %) och minskad vitamin A (7 %).

Vidare kan behandling med Vutrisiran leda till en minskning av serumnivåerna av
vitamin A. Tillskott av den rekommenderade dagliga dosen (RDA) av vitamin A rekommenderas därför till patienter som tar Vutrisiran. Högre doser än RDA bör inte ges i försök att uppnå normala serumnivåer av vitamin A under behandling med Vutrisiran, eftersom serumnivåer av vitamin A inte återspeglar den totala mängden vitamin A i kroppen. Patienter bör remitteras till en ögonläkare om de utvecklar ögonsymptom som tyder på vitamin A-brist (t.ex. nattblindhet).

Läs mer om HELIOS-B fas 3-studie

Om sjukdomen ATTR

Transtyretinamyloidos (ATTR) är en underdiagnostiserad, snabbt progressiv, försvagande och dödlig sjukdom orsakad av felveckade transtyretinproteiner (TTR), som ackumuleras som amyloidavlagringar i olika delar av kroppen, inklusive nerver, hjärta och mag-tarmkanalen. Patienter kan uppvisa polyneuropati, kardiomyopati eller båda manifestationerna av sjukdomen. Det finns två olika former av ATTR – ärftlig ATTR (hATTR), som orsakas av en TTR-genvariant och påverkar cirka 50 000 människor världen över, och wild-type ATTR (wtATTR), som förekommer utan en TTR-genvariant och påverkar uppskattningsvis 200 000 – 300 000 människor över hela världen. 

TORD AMRÈ


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser