den 10 oktober 2017

Modern pulsvågsanalys, stark oberoende riskfaktor för kardiovaskulär sjukdom


Sedan förståelsen för blodcirkulationens dynamik på allvar undergått ett paradigmskifte under de senaste 20 åren genom utvecklingen av den noninvasiva pulsvågsanalysen, har insikten om att t.ex. systoliskt blodtryck är olika i olika delar av artärträdet vuxit fram. Systoliskt blodtryck i armen är normalt sett högre än vid aortaklaffen, vilket i sin tur beror på hur tryckvågen, alstrad av systole, reflekteras och påverkar den totala pulsvågens utseende.

Blodtryckets höjd påverkar ”nötningen” på våra inre organ: hjärtat själv, hjärnan, njurar och perifera blodkärl: ju högre desto större risk för skadliga konsekvenser, ”target organ damage” eller TOD som det brukar kallas. Tanken att det tryck som vilar direkt på hjärtat skulle vara en bättre indikator på risken för hjärtskada, d.v.s. hjärtinfarkt, är därför logisk. Hypertoniforskare har därför på senare tid börjat diskutera om inte detta tryck, som brukar kallas centralt systoliskt tryck (cSBP), skulle vara bättre att mäta, och alltså vara ett bättre mått att använda både för uppföljning av behandling och för prognostisering.
Modern pulsvågsanalys utförs idag med olika metoder genom att en pulsvåg från någon perifer artär analyseras i ett datorprogram vid samtidig mätning av blodtryck med gängse teknik, oscillometrisk mätning i en armkuff. Dessutom ingår mätning av tryckvågens hastighet, pulsvågshastigheten eller PWV i aorta och de stora artärgrenarna, vilket är ett mått på elasticiteten i dessa kärlområden. PWV ökar med åldern beroende på att aortas tunica media förlorar elastin genom destruktion eller omvandling till kollagen, som därför ökar och gör kärlet stelare. Inflammatoriska förändringar, speciellt genom atherosklerosutveckling av olika orsaker, bidrar också till ökad PWV.

Samlar den aktuella kunskapen
Som Fellow i European Society of Cardiology får man 4 ggr årligen publikationen Dialogues in cardiovascular medicine. Nr 3 2015 hade titeln Understanding and Treating Central Blood pressure. Denna volym samlar den aktuella kunskapen mycket förtjänstfullt och är en utmärkt bas för den som vill fördjupa sig i ämnet, med översiktsartiklar, speciellt viktiga historiska artiklar och ett hundra viktiga referenser fram till 2015.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas

Senaste numret


Annonser