Pages Navigation Menu

Vetenskaplig oberoende medicinsk tidskrift

Behandling av typ 2-diabetes med SGLT-2-hämmare minskar risk för hjärtsvikt.

Behandling av typ 2-diabetes med SGLT-2-hämmare minskar risk för hjärtsvikt.

Resultat från den nordiska delen av observationsstudien CVD-REAL, baserad på registerdata från bland annat Sverige under åren 2012-2015, presenterades vid den amerikanska diabeteskongressen, ADA, den 11 juni. Resultaten visar att behandling av typ 2-diabetes med SGLT2-hämmare i klinisk verklighet är associerad med en signifikant minskad risk för kardiovaskulära insjuknanden, särskilt med dödlig utgång, jämfört med andra glukossänkande läkemedel, även hos patienter utan känd hjärt-kärlsjukdom.

 

– Detta är mycket intressanta resultat, säger Jan Eriksson, professor i diabetologi vid Uppsala universitet och medlem i den vetenskapliga kommittén för den nordiska delen av CVD-REAL. Tack vare våra unika förutsättningar när det gäller registerforskning i Sverige, Norge och Danmark, har man nu i en observationsstudie kunnat undersöka skillnader i dödsfall av kardiovaskulära orsaker kopplat till olika typer av diabetesläkemedel. Studien baseras på alla läkemedelsbehandlade patienter med typ 2-diabetes, men analyserna utfördes på jämförbara grupper av patienter som behandlats med antingen SGLT2-hämmare – den nyaste läkemedelsklassen, eller med andra diabetesläkemedel. Dessa resultat tyder på att behandling med SGLT2-hämmare är associerad till en minskad risk för tidig död, pga hjärtkärl-sjukdom men även andra orsaker. Man såg också en minskning av risken för hjärtsvikt. Dessa skillnader sågs oavsett om patienterna haft tidigare känd hjärt-kärlsjukdom eller ej.

Nordiska data från observationsstudien CVD-REAL presenterades vid den amerikanska diabeteskongressen, ADA (American Diabetes Association), den 11 juni. Analysen baseras på registerdata från Sverige, Norge och Danmark under åren 2012-2015. Resultaten visar att SGLT-2-hämmare var associerade med en 47 procent minskad risk för dödsfall av kardiovaskulära orsaker (HR=0,53, 95% KI 0,40-0,71, p< 0,001), en 49 procent minskad risk för dödsfall oavsett orsak (HR=0,51, 95% Kl 0,45-0,58, p< 0,001) samt en 30 procent minskad risk för sjukhusinläggning på grund av hjärtsvikt (HR=0,70, 95% KI 0,61-0,81, p< 0,001) (1).

För det sammansatta effektmåttet MACE (kardiovaskulär död, icke-fatal hjärtinfarkt, icke-fatal stroke) observerades en 22 procent lägre risk för SGLT-2-hämmargruppen (HR=0,78, 95% KI 0,69-0,87 p< 0,001), samtidigt som de enskilda riskerna för icke-fatal hjärtinfarkt och stroke inte var associerade med en skillnad mellan jämförelsegrupperna (1).

Resultaten ovan ligger i linje med en tidigare stor klinisk studie (2).

Den nordiska analysen från CVD-REAL omfattar 91 320 patienter som hade fått en ny-insättning av ett glukossänkande läkemedel under perioden 2012-2015. Efter sk propensity score matching för att få jämförbara grupper analyserades 22 830 patienter som startat behandling med SGLT-2-hämmare och 68 490 med ett annat glukossänkande läkemedel. Mediantiden för behandling var 0,9 år, vilket motsvarar totalt drygt 80 000 patientår. Dapagliflozin (Forxiga) stod för 94 procent, empagliflozin för fem procent och canagliflozin för en procent av exponeringstiden. Analysen genomfördes med hjälp av avidentifierade patientdata från Sverige, Norge och Danmark. (1).

Källa: AstraZeneca

Högre prioritet för SGLT-2-hämmare i nya riktlinjerna

I slutet av maj publicerade Socialstyrelsen nya uppdaterade riktlinjer för diabetesvård och där rekommenderas nu att de modernare glukossänkande läkemedlen som bland annat SGLT-2-hämmare bör användas i större utsträckning vid behandling av typ 2-diabetes. Dessa ges nu en högre rekommendationsgrad jämfört med de tidigare riktlinjerna. En orsak till detta är att det på senare tid publicerats flera studier som visat på att flera av dessa glukossänkande läkemedel har en särskilt gynnsam effekt hos patienter med typ 2-diabetes och etablerad kardiovaskulär sjukdom (3).

Referenser

1. Birkeland K et al. SGLT2i Is Associated with Lower Risk of Mortality and Heart Failure Compared with Other Glucose-Lowering Drugs: A Three-Country Analysis, ADA June 11 General Poster Session, http://www.abstractsonline.com/pp8/#!/4297/presentation/44401

2. Zinman B et al. Empagliflozin, Cardiovascular Outcomes, and Mortality in Type 2 Diabetes.N Engl J Med 2015; 373:2117-2128

3. Socialstyrelsen, 29 maj 2017, Nationella riktlinjer för diabetesvård – Stöd för styrning och ledning,http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2017/2017-5-31 , nyhet, Nya effektivare läkemedel rekommenderas för personer med diabetes

4. International Diabetes Federation. Facts and Figures. Accessed 15 March 2017http://www.idf.org/WDD15-guide/facts-and-figures.html

5. Norhammar A et al. Incidence, prevalence and mortality of type 2 diabetes requiring glucose lowering treatment, and associated risks of cardiovascular complications: a nationwide study in Sweden, 2006-2013. Diabetologia, 2016. 59(8): p. 1692-701.

6. Nwaneri C et al. Mortality in type 2 diabetes mellitus: magnitude of the evidence from a systematic review and meta-analysis. The British Journal of Diabetes & Vascular Disease. 2013;13(4):192-207

7. Morrish NJ et al. Mortality and causes of death in the WHO Multinational Study of Vascular Disease in Diabetes. Diabetologia. 2001;44 Suppl 2:S14-21.

8.World Heart Federation. Diabetes as a risk factor for cardiovascular disease. Available from:http://www.world-heart-federation.org/cardiovascular-health/cardiovascular-disease-risk-factors/diabetes/

 

 

Skriv en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>