Pages Navigation Menu

Vetenskaplig oberoende medicinsk tidskrift

Cosentyx (sekukinumab) ger patienter möjlighet till läkt eller nästan läkt hud även efter behandlingsuppehåll

Cosentyx (sekukinumab) ger patienter möjlighet till läkt eller nästan läkt hud även efter behandlingsuppehåll

Novartis presenterade en ny analys som visar att patienter med måttlig till svår plackpsoriasis som behandlats med sekukinumab återfår läkt eller nästan läkt hud (Psoriasis Area Severity Index, PASI 90-100) efter återfall under ett behandlingsuppehåll[1]. Analysen visar också att inga neutraliserande antikroppar observerades under ombehandlingen[1]. Resultaten presenterades vid 2017 års upplaga av American Academy of Dermatology (AAD) Annual Meeting i Orlando, Florida, där Novartis totalt presenterar över 35 vetenskapliga abstracts.

– Det är värdefullt för patienter och behandlade läkare att veta att om en behandling med sekukinumab av någon anledning behöver avbrytas har patienten möjlighet att återfå läkt eller nästan läkt hud med sekukinumab igen, säger Amra Osmancevic, (bilden) docent och överläkare vid Hudkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tidigare data visar på bättre resultat vid kontinuerlig behandling, i jämförelse med behandling vid behov[14]. Men patienter har ibland behov av behandlingsuppehåll, till exempel vid kirurgiska ingrepp[5]. Den nya analysen visar att om patienter med måttlig till svår plackpsoriasis får återfall under ett behandlingsuppehåll kan majoriteten av dem uppnå tidigare goda resultat efter 16 veckors återbehandling med sekukinumab[1]. Immunogenicitet (kroppens bildning av antikroppar mot läkemedlet) kan vara ett problem med biologiska antikroppsbehandlingar. Sekukinumab har tidigare visat låg immunogenicitet och få neutraliserande antikroppar[1,6].

I kliniska studier utvecklade färre än 1 procent av patienterna antikroppar mot sekukinumab och ungefär hälften av dem var neutraliserande. Dessa associerades inte med minskad effekt. [1,6,8]

Sekukinumab är en helt human monoklonal IgG1-antikropp, som specifikt hämmar IL-17A-cytokin. Tidigare resultat har visat att Cosentyx sekukinumab ger en hög grad av läkt eller nästan läkt hud för 70-80 procent av patienterna[2,7].

För patienter som uppnått PASI 75 (n=136) efter ett års behandling med sekukinumab (300mg) och sedan får återfall när behandlingen avbrutits, visar analysen att efter 16 veckors ombehandling återfår 94 procent av patienterna ett PASI 75-resultat. Av de som tidigare uppnått PASI 90 (n=117) och PASI 100 (n=67) återfår 79 procent respektive 67 procent tidigare resultat[1].

Sekukinumab har en jämförbar säkerhetsprofil med etanercept och ustekinumab[8]
Sekukinumab är den första IL-17A-hämmaren som är godkänd för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis och den enda med indikationerna aktiv psoriasisartrit och ankyloserande spondylit[8]. Mer än 80 000 patienter har behandlats med sekukinumab sedan det släpptes på marknaden[4].

Sekukinumab ingår i högkostnadsskyddet[8]
Sekukinumab är indicerat för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna som behöver systemisk behandling, som monoterapi eller i kombination med metotrexat vid behandling av aktiv psoriasisartrit hos vuxna när svaret på tidigare sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARD:s) har varit otillräckligt och vid aktiv ankyloserande spondylit hos vuxna med otillräckligt svar på konventionell behandling.

Sekukinumab ingår i högkostnadsskyddet för behandling av ankyloserande spondylit och psoriasisartrit, samt för plackpsoriasis med begränsningen måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna som inte svarat på systemisk behandling såsom ciklosporin, metotrexat eller PUVA (psoralen och ultraviolett A), eller när intolerans eller kontraindikationer föreligger mot sådana behandlingar.

Sekukinumab och interleukin-17A (IL-17A)
Sekukinumab, en riktad behandling som specifikt hämmar IL-17A-cytokin, doseras en gång i månaden med patientvänlig autoinjektor[6].

Sekukinumab är godkänt i mer än 75 länder för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis, vilket omfattar EU-länderna, Japan, Schweiz, Australien, USA och Kanada. I Europa är sekukinumab godkänt som första linjens behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna patienter[8].

Källa: Novartis Foto: Martin Gillstedt

Om Cosentyx (sekukinumab) återbehandlingsstudie[1]
Resultaten grundar sig i en uppföljningsstudie av ERASURE (Efficacy of Response and Safety of Two Fixed Secukinumab Regimens in Psoriasis), som jämförde sekukinumab med placebo, och FIXTURE (Full Year Investigative Examination of Secukinumab vs. Etanercept Using Two Dosing Regimens to Determine Efficacy in Psoriasis), vilken jämförde sekukinumab med placebo och etanercept[1]. Patienter (n=181) som uppnådde PASI 75 vid slutet av huvudstudien (vecka 52) randomiserades för att få antingen sekukinumab 150 mg, sekukinumab 300 mg eller placebo var fjärde vecka till vecka 104. Patienter som fick placebo och som sedan fick återfall ombehandlades med sekukinumab.

Om biologiska läkemedel och immunogenicitet[5]
Användningen av biologiska läkemedel har förknippats med kroppens produktion av antikroppar mot läkemedlet (antidrug antibodies, ADAs). Data visar dock att med sekukinumab fick endast 11 av de 2 842 försökspersonerna (0,4 procent) i sekukinumabs kliniska utvecklingsprogram ADAs[6].

Om psoriasis
Psoriasis är en vanlig, icke-smittsam, autoimmun sjukdom som drabbar mer än 125 miljoner människor världen över[10]. Plackpsoriasis är den vanligaste formen av sjukdomen och syns som upphöjda, röda fläckar täckta med en silvervit uppbyggnad av döda hudceller.

Psoriasis är inte bara ett kosmetiskt problem, utan en ihållande, kronisk (långvarig) ibland plågsam sjukdom, också förknippad med andra allvarliga hälsotillstånd såsom diabetes, hjärtsjukdomar och depression[11]. Upp till 30 procent av alla psoriasispatienter har, eller kommer att utveckla PsA11. PsA är ett tillstånd där även lederna påverkas, vilket ger försvagande symptom inklusive smärta, stelhet och bestående ledskador[11,12]. Utöver detta kan psoriasis orsaka starkt reducerad livskvalitet.

Referenser

 1. Blauvelt A et al. Secukinumab Retreatment Shows Rapid Recapture of Treatment Response: An Analysis of a Phase 3 Extension Trial in Psoriasis. Presented as a poster at the American Academy of Dermatology 2017. 5th March 2017.
 2. Blauvelt A et al. Secukinumab is superior to ustekinumab in clearing skin of subjects with moderate-to-severe plaque psoriasis up to 1 year: Results from the CLEAR study. J Am Acad Dermatol. September 2016. Available from http://dx.doi.org/10.1016/j.jaad.2016.08.008 Epub ahead of print.
 3. Langley RG et al. Secukinumab in plaque psoriasis – results of two phase three trials. N Engl J Med. 2014;371(4):326–338
 4. Novartis, data on file
 5. Bissonnette R et al. Secukinumab maintains high levels of efficacy through 4 years of treatments: results from an extension to a phase 3 study (SCULPTURE). Presented as a late breaking abstract at the European Academy of Dermatology and Venereology 2016. 1st October 2016
 6. Reich K et al. Secukinumab, a fully human anti‐interleukin‐17A monoclonal antibody, exhibits minimal immunogenicity in patients with moderate‐to‐severe plaque psoriasis. British Journal of Dermatology. 2016
 7. Kirkham BW et al. Interleukin-17A: a unique pathway in immune-mediated diseases: psoriasis, psoriatic arthritis and rheumatoid arthritis. Immunology. 2014; 141:133–142.
 8. Cosentyx Summary of Product Characteristics. Novartis Europharm Limited. Available at: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/003729/human_med_001832.jsp&mid=WC0b01ac058001d124. Accessed February 2017.
 9. Cosentyx (secukinumab) [prescribing information]. East Hanover, NJ: Novartis Pharmaceuticals Corp, 2016.
 10. International Federation of Psoriasis Associations (IFPA) World Psoriasis Day website. “About Psoriasis.” Available at: http://www.worldpsoriasisday.com/web/page.aspx?refid=114. Accessed February 2017.
 11. National Psoriasis Foundation. Psoriatic disease: about psoriasis. Available at: www.psoriasis.org/about-psoriasis. Accessed February 2017.
 12. Mease PJ, Armstrong AW. Managing patients with psoriatic disease: the diagnosis and pharmacologic treatment of psoriatic arthritis in patients with psoriasis. Drugs. 2014; 74:423–441.
 13. TLV-beslut: http://www.tlv.se/Upload/Beslut_2016/bes160519-cosentyx.pdf
 14. Sculpture 52 v, Mrowietz U., et al J Am Acad Dermatol. 2015 Jul;73(1):27-36

 

 

 

Skriv en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>