Pages Navigation Menu

Vetenskaplig oberoende medicinsk tidskrift

Stockholms läns landsting rekommenderar NOAK-läkemedel före Waran

Stockholms läns landsting rekommenderar NOAK-läkemedel före Waran

Nyligen publicerades Stockholms läns landsting Kloka Listan för 2017 för vilka läkemedel som man rekommenderar stockholmarna att använda vid vanliga sjukdomar. En stor nyhet på Kloka listan är att Stockholms läns landsting för första gången någonsin inte rekommenderar Waran i första hand vid förebyggande behandling av stroke vid förmaksflimmer[1]. Istället rekommenderas blodförtunnande läkemedlen som ingår i NOAK-gruppen. Motiveringen till det är den halverade risken för hjärnblödning som biverkan. Noak-läkemedel har annars minst lika god eller bättre strokeförebyggande effekt jämfört med Waran (warfarin)[2].

Waran har varit det dominerade blodförtunnande läkemedlet sedan det introduceras i mitten av femtiotalet. Under de senaste åren har det tillkommit tre nya orala direktverkande antikoagulantia – NOAK-läkemedel.

Förmaksflimmer innebär att hjärtat slår oregelbundet och förekommer hos cirka 3 procent av den vuxna svenska befolkningen[3]. De som drabbas av förmaksflimmer löper en starkt ökad risk att drabbas av stroke. Man beräknar att omkring 6 000 personer i Sverige insjuknar varje år. Behandling med antikoagulantia kan förebygga minst två tredjedelar av dessa strokefall[4].

Traditionell behandling med Waran är effektiv, men kan medföra en stor risk för interaktion med födointag och läkemedel, och kräver dessutom INR-monitorering. De internationella riktlinjerna prioriterar modern antikoagulantiabehandling. European Society of Cardiology rekommenderar NOAK före Waran likaså de nordiska kardiologföreningarna gör detsamma.

Nu sluter också Stockholms Läns Landsting upp med sin rekommendation som innebär att patienter med förmaksflimmer ska använda NOAK-läkemedel före Waran. Det finns flera skäl att i första hand rekommendera ett NOAK-läkemedel ur ett patientperspektiv då studier/forskning pekar på att det kommer att leda till minskande antal strokefall och minskar risken för blödningar i huvudet. Om minskade antalet strokefall med behandling av NOAK-läkemedel jämfört med Waran kan man läsa om i senaste rapporten från den europeiska kardiologföreningens registerprogram EORP (EURObservational Research Programme). Den visar att ett omhändertagande enligt de europeiska riktlinjerna leder till en betydligt bättre prognos (>70 procent), med lägre risk för kardiovaskulär död, blödning eller tromboembolier[5].

Ni hittar info om NOAK på Kloka listan  http://klokalistan.janusinfo.se/Global/pdf/Kloka-Listan-2017.pdf (start sid 52)

[1] http://www.janusinfo.se/Behandling/Expertradsutlatanden/Hjart-karlsjukdomar/Formaksflimmer-och-antitrombotisk-behandling/

2 Läkartidningen. 2015;112:DPPL

3 SBU-rapport. Förmaksflimmer – förekomst och risk för stroke. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2013.

4 Camm AJ, Lip GYH, De Caterina R, et al. 2012 focused update of the ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation. Eur Heart J. 2012;33:2719-47.

5 Lip GYH, Laroche C, Popescu MI, et al. Improved outcomes with European Society of Cardiology guideline-adherent antithrombotic treatment in high-risk patients with atrial fibrillation: a report from the EORP-AF General Pilot Registry. Europace. Epub 30 aug 2015.

Källa: Pfizer Foto: Arkiv

 

Skriv en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>